Roma Yolu Boyunca Kültür ve Yakınlaşma Yolculuğu

Kültür ve Yakınlaşma Yolculuğu

Avrupa ve Akdeniz'e uzanan ve dönemini yansıtan Antik Roma Yolları boyunca düzenlenen bir yolculuk temelinde, yerel kültür sergilerine dair anıt ve heykel bilgilerinden faydalanılarak hazırlanan röportaj ve blog makaleleri, sunum ve görsel belgeseller aracılığıyla yayınlanan kültürel bir etkileşim.

İzmir Goethe Enstitüsü'nün değerli katkılarıyla Fendt-Caravan sponsorluğunda Alaturka.Info tarafından sunulan projeye sosyal sorumluluk anlayışı ile destekleriniz 25 ülkede, 250 üzerinde kentte ve sayısız topluluklarda geleceğe yön verecektir.

Geçmişi ve geçmiş zamanlardaki toplumları anlayabilmek detaylarda gizli kalan ayrıntılara bakmakla mümkün olacaktır. Geçmişi anlayabilmek ise bireylere daha geniş bakış açısı sağlayacak, enerji ve yeni fikirler verecek, bizi düşünmeye ve hayal etmeye zorlayacaktır.

Bütün yollar Roma'ya çıkar!

Antik Romalılar tarafından özellikle askeri ve ticari amaçlar için yapılan ve sonraları farklı medeniyetler tarafından da kullanılan Roma yolları ve Roma yol ağı sistemi, çağımıza kadar tüm zamanların en büyük mühendislik başarılarından biridir.
İmparatorluğun genişlemesi, Roma'yı Akdeniz çevresindeki bütün ülkelerle ekonomik, politik ve askeri ilişkiler kurmaya itti. İmparatorluğun en ücra bölgelerinin merkeze ve birbirine bağlandığı 85.000 km üzerinde taşla döşenmiş yol inşa etmişlerdir.
Bu yollar pek çok halkın da yoludur ve aralarındaki yoğun kültür, dil, din, fikir ve ticaret alış-verişi ile yüzyıllar boyu ilişki içinde olmuşlardır.

Kültürel çeşitliliğin bir zenginlik olarak kabul görebilmesi için bireylerin ve toplumların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu bilincin yaratılması için ise birleştirici bir güce ihtiyaç duyulmaktadır. Antik Roma Yolları boyunca yapacağımız yolculuk ile ortak bir zemin oluşturarak kültürler, toplumlar ve bireyler arası yeni bağlar oluşturmak istemekteyiz.

Kültür ve sanatın bir ulusun bireyleri ve kurumlarının gelişmesindeki temel taşlardan biri olduğu gerçeğinden hareketle daha aydın, kültür bilinci taşıyan ve değerlerine sahip çıkıp bu değerleri zamana göre yenileyebilen toplumlar için sizleri de "Roma Yolu Boyunca Kültür ve Yakınlaşma Yolculuğu" projesine destek olmaya çağırıyoruz.

Projenin başlıca amaçları

 • Folklorik değerleri tanımak, tanıtmak, geliştirmek, korumak ve gerçekleşecek sosyal - kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumlara taşımak. Folklorik bütünlüğün güçlenmesini sağlamak. Toplumsal bilinç olarak sosyal ve kültürel değerlere sahip çıkmak, toplumlar ve bireyler arası etkileşimi sağlamak,
 • farklı kültürlerin öğrenilmesi ile bireylerin kültürel miras ve inanç farklılıklarına karşı hoşgörülü olunması, farklı kültürlerden oluşan çeşitlilik ve bundan kaynaklanan farklılıkların her kültürü zenginleştirdiği, yeni fikirler ve enerji getirdiği bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak,
 • proje kapsamında uluslararası işbirliğini geliştirerek yeni iş ortakları bulmak isteyen insanlar, şirketler, kurumlar ve ülkeler arasında köprü vazifesi görerek taraflar için yeni fırsatlar yaratmak, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak,
 • turizm alanında Avrupa'da uygulanan ve fiyat cazibesinin tek pazarlama unsuru olarak görülmediği, yerelliği koruyan, bir üründe ya da bir konuda uzmanlaşmış ve haklı olarak başarıya ulaşmış projelerin Türkiye'de uygulanması için gereken bilgi desteğini sağlamak,
 • yazılı ve görsel basında yer alacak yayınlarımız ile - bankalar krizinin ve devlet açıklarının gündemde olduğu bu günlerde dağılan Avrupa karşısında - insanların kendi aralarında yakınlaşmasını sağlamak ve belki ileride baş gösterebilecek çatışmaları önlemeye katkı sağlamak,
 • yol boyunca konuşmalar, sergiler, görsel sunumlar ve söyleşiler gibi kültürel sunular ile önyargıları yıkmak ve etkileşime dair yeni fikirlerin gelişmesini sağlamak ve farkındalığı artırmak.

Yolculuk nasıl gerçeleşecek?

Seyahat edecek olan ekip, iki kişiden (mimar/ foto-muhabiri ve grafik tasarımcı/fotoğrafçı) oluşmakta olup yolculuk binek araç ve karavan aracılığıyla gerçekleşecektir.

Ekip, özellikle yolculuk sırasında meydana gelen hadiseleri belgeleyip online ortamda sunmaya ağırlık vererek gün geçtikçe ilgisi daha çok artan bir okur kitlesinin oluşmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bütün gezi hedefleri önceden online ortamda açıklanacak ve takipçilerin ekip üyeleri ile  doğrudan iletişime geçme fırsatı sağlanacaktır.

Konuyla ilgili günlük raporlar doğrudan ekibin “seyyar ofis ” olarak kullanacağı karavandaki internet bağlantısı üzerinden düzenlenecektir.

Yerel etkinliklerin düzenlemesi için zaman ve mekan sıkıntısını en aza indirgemek üzere bütün durak noktalarının yerel ve kültürel temsilciler ile görüşülmesine azami ihtimam gösterilecektir.

Örneğin, Antik Roma Yollarının “Via Egnatia” bölümü: Roma’dan Brindisi’ye uzanan Appian Yolu’ndan sonra Via Egnatia Yolu üzerinden günümüzde Arnavutluk, Yunanistan ve Makedonya sınırlarından Türkiye’ye uzanan Roma-İstanbul bağlantısı başlamaktadır.

“Romalılar tarafından yapıldığı günden bu yana, 2000 yılı aşkın bir süredir Egnatia yolu pek çok halkın da yoludur: Arnavut, Slav, Bulgar, Roman, Yahudi, Pontus, Türk, Pomak, Vlach halkları, aralarındaki yoğun kültür, dil, din, fikir ve ticaret alış-verişi ile yüzyıllar boyu ilişki içinde olmuşlardır.” - VEF

 • İki kişiden oluşan ekip bu yolu izleyerek güzergah üzerinde ya da yakınındaki tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri, turistik ve kültürel merkezleri ziyaret edecek, bu ziyaretler fotoğraflar ve zaman zaman videolar ve koordinat verileri ile belgelenecektir.
 • Ekip üyeleri, yolculuk güzergahı üzerinde bulunan Goethe Enstitüsü veya Egnatia Yolu Vakfı gibi ticari olmayan diğer kurumlara ait durak noktalarıyla da bağlantılı olacak ve belli merkezlerde aktivitelere katılacak ya da aktiviteler düzenleyecektir.
 • Yolculuğun odak noktasını teşkil edecek olan bu ziyaretler ve kültürel etkinlikler ile alakalı günlük izlenimler resmi blog sayfamızda yayınlanacak, fotoğraflar ile online fotoğraf galerisi yaratılacak ve internet ortamında paylaşılacaktır.
 • Aynı zamanda arkeolojik ve tarihi değeri yüksek olan antik kentler ile alakalı akademik dil ile yazılmış makaleler resmi web portalında Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak sunulacaktır.

Proje kapsamında dahil olunacak/düzenlenecek etkinlikler ve amaçlar

Çevre / Doğa / Spor

 • doğada yapılan sporların tanıtılması ve geliştirilmesi, doğada yaşanılan maceraların aktarılması için çalışmalar yapmak ve insanların boş zamanlarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak için eğitsel ve sportif aktiviteleri yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,
 • doğa güzellikleri ve zenginliklerinin tanıtılması için uluslararası doğal güzelliklere yönelik çeşitli kurumlarca düzenlenmiş gezilere katılarak bu yerleri tanımak ve uluslararası ağda tanıtmak. Böylece birey ve toplumları çevre konusunda bilinçlendirmek, duyarlı hale getirmek, bireylerin doğayla bütünleşmesini sağlamak ve yaşadığımız doğanın korunmasına öncülük etmek,
 • çeşitli bölgelerde doğal yaşamı öğretici kamp gezilerine katılmak, kampinglerde kalmak ve bu kamp yerlerinde deneyimlerin paylaşıldığı sunumlar yapmak, etkinlikler düzenlemek, bununla birlikte doğal yaşama ve insanlara saygılı olmayı hatırlatmak, ekip çalışmasını sevdirmek ve paylaşmanın gerekli ve güzel olduğunu göstermek, doğaya saygıyı esas alarak çevre dostu toplumların oluşmasına yardımcı olmak ve bireylerarası dayanışmayı güçlendirmek,

Tarih / Arkeoloji / Mimari

 • birey ve toplumların tarih ve arkeoloji alanında bilgi birikimlerini geliştirmek, sosyo-kültürel faaliyetlere katılmalarını sağlamak üzere çeşitli aktiviteler, sergiler, sunular ve slayt gösterileri düzenlemek, çeşitli panel, seminer ve konferanslara katılmak,
 • tarihi kalıntıları mimari yönden inceleyerek dönemlerin mühendislik sanatı ile alakalı bilgiler vermek, antik dönem mimari düzenleri, bunların gelişimleri, mimari elemanlardaki belirgin özelliklerin tanıtılması amaçlı yayınlar, sergiler ve sunumlar düzenlemek, tarihe ve arkeolojiye olan ilgi ile farkındalığın oluşmasına katkıda bulunmak,
 • değişik dönemlerde ve kültürlerde mimari yapıların gelişimi, malzemesi, tekniği ve stillerinden bahsedilerek yeni yapıların yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarının ve gerçekleştirilmelerinin sağlanması amacı ile yatırımcıların bu yönde bilinçlendirilmesine ve ekolojik mimarinin özendirilmesine katkıda bulunmak,
 • uluslararası tarihi ve arkeolojik mekanlara yönelik bilimsel amaçlı çeşitli organizasyonlara katılmak, antik medeniyetlerin dünya mimarisine kazandırmış olduğu günümüze kalan eserleri ve bu eserlere dair ayrıntıları, ilgili kurumlar ile iletişime geçerek tanımak ve uluslararası ağda tanıtmak,
 • antik mekanlara ve müzelere yönelik geziler esnasında mitolojide tanrılar, kahramanlar, mitolojik yaratıklar ve öyküler hakkında bilgi toplamak, bu kültürlerin sanatsal ve kültürel gelişiminde önemli rol oynayan mitolojik anlatımların, sanat eserlerine yansımasını sunmak,

Turizm / Seyahat

 • çeşitli bölgelerde kurulan uluslararası turizm fuarlarını gezmek ve deneyimleri paylaşmak, olanaklar çerçevesinde bazı uluslararası fuarlarlarda katılımcı olarak yer almak, eğitici ve kültürel yayınlar dağıtmak,
 • ülkeler ve bölgeler için gelir ve istihdamı artırma konusunda önemli fırsatlar sunabilen sektörlerden biri olan turizmi kalkındırma amaçlı sosyal, kültürel faaliyetler düzenlenmesine yardımcı olarak toplum ve bireyler arasında turizm bilincinin artmasını sağlamak,
 • ülkelerin gelişmişlik seviyesini artıran turizm konusunda bireylerin internet ortamında haberleşme ve fikir paylaşımlarını sağlayacak zemin oluşturmak, alternatif turizm çeşitlerini tanımak ve tanıtılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, kentsel bütünleşmeye, turizm hizmet ve ürünlerinin çeşitlendirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • turist yoğunluğu ortalamadan az olan, henüz keşfedilmemiş değerleri ortaya çıkarıp, bu değerler aracılığı ile turistik cazibe oluşturmaya çalışmak, bu cazibe merkezi unsurlarından oluşacak destinasyona yönelik tanıtım çalışmaları yaparak ülkelerin yerel ve ulusal kalkınmalarına katkıda bulunmak,

Sanat / Zanaat

 • fotoğrafik çalışmalarının sergilenmelerine olanak sağlamak için kurumlar ile irtibat halinde olmak, toplum ve bireyleri bilinçlendirecek konular seçilerek fotoğraf sergileri ve eğitici slayt gösterileri düzenlemek,
 • insanoğlunun ilk yerleşim yerleri olan mağaralardaki duvar resimlerinden başlanarak, resim sanatının insan eliyle göstermiş olduğu gelişim, ışık-gölge, perspektif, resim sanatında görülen farklılıklar ve mozaik sanatı örnekleri sunmak, ayrıca çocukların resim yapmasını teşvik edecek etkinlikler düzenlemek ve çocukların bilişsel gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • uyarıcı ve eğlendirici bir eğitim yuvası ve bir yaşam sahnesi olan tiyatronun barış ve uzlaşma mesajlarının yayılmasına yarayacak evrensel dil olarak kullanılmasına katkıda bulunmak amacı ile etkinlikler düzenlenmesine vesile olmak, sahnelenen önemli edebi eserleri bireyler ve toplumlar ile paylaşarak kültür düzeyini artırmak, tiyatro alanında ünlü kişiler ile söyleşiler yapmak, geleneksel tiyatroları tanımak ve uluslararası ağda tanıtılmasına katkıda bulunmak,
 • şiir dinletisi, kitap okuma ve hikaye yazma gibi edebiyat aktiviteleri düzenlemek, bireylerin sanat ve estetiğe yönelmelerini sağlamak, ulusal ve uluslararası edebiyatçıları daha yakından tanımak, yeni edebiyat projelerinin önünü açmak, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırarak,
 • çeşitli ülkelerden ve farklı dillerden değişik müzik türlerinin bir araya gelmesine yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası konserler düzenleyerek bireylerin birbirleri ile kaynaşmasına imkan sağlamak, bireylerin müzik alanında yeteneklerini gösterebilme ve geliştirebilme, bununla birlikte bu yetenekleri kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme davranışının kazandırılmasına öncülük etmek,
 • birey ve toplumlara sinema kültürü kazandırmak ve sinemaya başka bir perspektiften bakmalarını sağlamak amacı ile sinema endüstrisi tarafından sunulmayan sanatsal içerikli film gösterimlerinin yapılmasına vesile oluşturmak, genç yönetmenleri üretmeye teşvik etmek ve ürettiklerinin görünülürlüğünü artırmak, sinemanın gençler tarafından kendilerini ifade edebilecekleri bir araç olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
 • toplumların duygularını ve sanatsal beğenilerini aktarmak için etkin bir dil olan, üretildiği yörenin özelliklerini taşıyan geleneksel elsanatlarının uluslararası ağda tanıtılmasına, yaşatılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel elsanatlarını üreticilerini desteklemek, farklı kültürlerdeki sanat ve zanaatın sınırları aşmasına yardımcı olmak.

Roma Yolu Ağı

İskoçya'ya kadar uzanan ve Kuzeybatı Avrupa Bölgesi ile Akdenize sınırı olan ülkeleri izleyen Roma Yolu Ağı toplam 80.000 kilometre uzunluğundadır. Politik ve yapısal nedenlerden dolayı 80.000 kilometre uzunluğundaki bu yolun tamamının izlenmesi mümkün değil. Hedefimiz, mümkün oldukça çok sayıda ülkeyi kapsayacak şekilde toplam yol ağının yaklaşık %50'sini tamamlamaktır.

Sosyal sorumluluk anlayışı ile "Roma Yolu Boyunca Kültür ve Yakınlaşma Yolculuğu" projesine ilgi göstereceğinize inanıyor, daha geniş kitlelere duyurulması için desteklerinizi bekliyoruz.

Alaturka.Info™ ekibi.

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür