Pratik çadýr gezginler için yeni bir bakýţ açýsý yaratýyor.

Pratik çadýr gezginler için yeni bir bakýţ açýsý yaratýyor.

Küçük çaplý turizm ve kolay izlenebilir kamp rotalarý oluţturma projemizin süreçleri içinde,dahil edilecek yerleri planlarken araţtýrma çalýţmalarý sýrasýnda bir çok kez engeller ile karţýlaţtýk.

Hedefimize ilerlerken, Arnavutluk'un Alpleri,Bulgaristan'ýn ve Romanya'nýn bazý bölgeleri gibi zaten çok geliţmemiţ yerleri tercih ediyoruz. Bu noktada, özellikle yürüyüţ rotalarýný araţtýrýrken,projemizin karavaný olan Fendt Saphir Scand'i güvenli bir konumda býrakýp,yola arazi aracýyla çýkýyoruz.
Sýklýkla geceyi bulunduđumuz noktada geçirmek istediđimizi fark ettik ve kolaylýkla kullanýlabilir hale gelebildiđi gibi az da yer kaplayan gerekli ekipmanýmýz yoktu. Hacim ve ađýrlýk gezginlerin sýklýkla karţýlaţtýđý bir zorluktur. Bir çadýr burada mükemmel çözüm olabilir,özellikle de bazý üreticilerin sunduđu mat,yatak ve iç aydýnlatmanýn sürekli varlýđýyla.

Önceleri GDR'nin Trabant için ilk devrede çok basit bir çadýrý vardý.Resmi olarak üreticisi Müller-Autodachzelt olarak belirtildiyse de insanlar arasýnda genellikle Pension Schsenruh olarak adlandýrýldý. Ayrýca bez sýk kullanýlan bir tabirdi.
Günümüzde çadýr genellikle dýţ katman kolaylýkla hazýrlanýp,iki kiţinin kolayca sýđabileceđi bir kutuya benzeyen üstü kapalý alan olarak yaratýlabilinir. Dýţ katman genellikle cam lifiyle güçlendirilmiţ plastikten veya enjeksiyon kalýbý ile üretilir.

Çadýr bezi,normal çadýrlarýnkinden daha sađlamdýr. Çadýr yüksek kaliteli ayrý dýţ ve iç katmanlardan oluţur. Bu sayede çadýrýn içinde nemden dolayý yođunlaţma olmaz. Genellikle modern çatý pencerelerinde ustaca yapýlmýţ bir havalandýrma sistemi vardýr. Havalandýrma açýklýklarý çatýnýn üst bölmesine yerleţtirilmiţtir. Bu sayede yükselen sýcak ve nemli hava dýţarýya çýkarak taze hava ile yer deđiţtirir.
Selanikteki sevgili dostumuz ve ev sahibimiz Toni ZAMPETAS iyi bilinen bir üreticinin,benzer bir çadýrýna sahip. Delphi'ye düzenlediđimiz bir arţtýrma turunda onu  denemek istedik.

Çapraz kiriţleri, arabamýza monte ettik. Sonra kapalý çatý kutusunu aracýn üzerine koyduk ve kiriţleri örten ve böylece hýzlý ve sađlam bir bađlantý sađlayan metal kelepçeleriyle sabitledik.Çadýr kutusunun çatýya optimal biçimde yerleţtirilmiţ olmasýna dikkat edilmeli.
Yolculuđumuz sýrasýnda herhangi bir sorunla karţýlaţmadýk. Teknik önlemler de ayný ţekildeydi. Çadýrýn ekipmanlarý arasýnda bir kayar merdiven mevcuttu.
Delphi'ye vardýđýmýzda çadýrýn hazýrlanmasý bir kaç saniye sürdü. Çünkü sadece 2 önde ve 1 arkada bulunan askýlarýn açýlmasý gerekliydi.Hava pompasý zaten çadýrý ţiţirmekteydi.

Çatý kutusunun üst kýsmý,yapýnýn kurulmasýnda ve yađýţtan korunmada kullanýlýr. Ýki yan panel giriţ ve çýkýţa olanak sađlar. Hem arkada hem de önde böceklerin girmesine izin vermeyen pencereler bulunur. 10 cm kalýnlýđýndaki 1 mat,1 uyku tulumu eţliđinde konforlý bir uykuyu garantiliyor. Aydýnlatmasý da mevcuttur. Çatýnýn altýnda bulunan ađlar gece ihtiyaç duyulmayan giysileri yerleţtirmek için. Çok sevdik.
Bu arada çadýrý bir kaç kez daha kullandýk ve çok memnun kaldýk. Kullaným alaný gerektirmediđi gibi alan kazandýrýyor. Yatak,kutunun içinde kalýyor. Yolculuk sýrarýnda herhangi bir fiziksel zarar görmüyor.
Kýsa,gecelik hatta daha uzun geziler için bile bir seçenek olarak tavsiye ediyoruz. Ayný zamanda çatýyý aracýn üzerine monte eden kampçýlar,uyumak için fazladan yer kazanýyorlar.

Bu makalelere de göz atin lütfen:

Yürüyerek Via Egnatia, tarihe bir yolculuk
Viyana hanedanlik ihtisami schoenbrunn saray ile yasiyor

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür